دسته‌بندی کتاب‌ها
آپلود کتاب

عضویت در خبرنامه

با عضویت در سایت آخرین کتاب‌ها را در ایمیل خود ببینید!

ایمیل شما:

دانلود کتاب مدیریت امور اداری

کانال تلگرام کتاب سبز
عضویت

معرفی کتاب مدیریت امور اداری

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اداری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، ﻫﺪاﯾﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺧﺪﻣﺎت اداری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد. ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اداری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺪ. او وﻇﺎﯾﻒ ﮔﺴﺘﺮده و وﺳﯿﻌﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. او ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻗﺮاردادﻫﺎی سازمان، اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری و ﺗﺠﻬﯿﺰات اداری ﻧﻈﺎرت دارد. ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ در ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه وری و رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اداری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ: اﻧﺠﺎم اﻣﻮر اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ، ﻣﻮارد داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺗﺮﻓﯿﻊ، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ، اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ، ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن، اﻣﻮر رﻓﺎﻫﯽ و... . ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اداری در ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮای ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺪه ﻫﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﻣﻮر اﻧﺒﺎرداری، ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاری و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﺗﻬﯿﻪﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت و ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﻧﻈﺎرت دارد.

کلمات کلیدی: دانلود کتاب مدیریت، مدیریت علمی، نظریه های مدیریت، اصول مدیریت، مدیریت اسلامی، مدیریت اداری،

برای دانلود کتاب مدیریت امور اداری و دسترسی سریع و کاملا رایگان به بیش از ۱۰،۰۰۰ هزار کتاب و کتاب صوتی دیگر اپلیکیشن کتاب سبز را، رایگان دانلود کنید.

کتابراه، دانلود کتاب الکترونیک و صوتی
مشاهده

دانلود رایگان کتاب با کتاب سبز

کتاب سبز بزرگترین مرجع رایگان دانلود کتاب الکترونیکی با بیش از ۱۰،۰۰۰ کتاب، کتاب صوتی و رمان است. با کتاب سبز در تمامی موضوعات مانند داستان و رمان، مجله، موفقیت و روانشناسی، تاریخی، کامپیوتر، علمی، دانشگاهی، کتاب صوتی و...کتاب برای دانلود قرار داده شده است. دانلود کتاب‌ها با فرمت PDF یا MP3 است. تمامی کتاب‌های موجود با در نظر گرفتن حقوق مولفان برای دانلود رایگان انتشار یافته‌اند. تمامی مولفان می‌توانند کتاب‌ها و مقالات با ارزش خود را برای انتشار رایگان به کتاب سبز ارسال کنند.