دسته‌بندی کتاب‌ها
آپلود کتاب

عضویت در خبرنامه

با عضویت در سایت آخرین کتاب‌ها را در ایمیل خود ببینید!

ایمیل شما:

دانلود کتاب قادر متعال

کانال تلگرام کتاب سبز
عضویت

معرفی کتاب قادر متعال

کتاب قادر متعال نوشته حمید جعفری شامل 25 داستان کوتاه است. در این مجموعه داستان، نویسنده با داشتن دغدغه‌ی ارتقای سطح اخلاق در جامعه، کتاب را تالیف کرده؛ او در بیشتر داستان‌ها، سعی دارد تا حوادث و جریانات زندگی امروز بشر را به سمت و سوی اخلاق، سوق و هدایت دهد. 

در بخشی از کتاب قادر متعال می‌خوانیم:

ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮگ، ﻣﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺪای ﻣﺎر زﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺰدﯾﮏ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻧﺰدﯾﮏ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ، دﻧﺪان‌ﻫﺎی ﻧﯿﺶش را در اﻋﻤﺎق وﺟﻮدﻣﺎن ﻓﺮو ﮐﻨﺪ. ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﻠﻪ ﻗﺎف ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ، او ﺧﻮدش را ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.
ای ﮐﺎش در ﻫﻤﺎن ﻣﺮداب ﻣﯽ‌ﻣﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روی ﺗﭙﻪ‌ی اُﻣﯿﺪم ﺑﻤﯿﺮم. دﺳﺖ ﮐﻢ اﮔﺮ آﻧﺠﺎ ﻣﯽ‌ﻣﺮدم، دﻟﻢ ﻧﻤﯽ‌ﺳﻮﺧﺖ ﭼﻮن ﮔﺮﯾﺰی ﻧﺒﻮد اﻣﺎ روی ﺗﭙﻪ، در اوج اﻗﺘﺪار ﻣُﺮدن، ﺿﺠﻪ آور است.
مرداب ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﻻ و ﺑﺎﻻ ﻣﯽ‌آﯾﺪ. ﺗﺎ دﻗﺎﯾﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﭻ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ رﺳﯿﺪ وﻟﯽ اﻵن ﺧﻮدش را ﺑﻪ زاﻧﻮ‌ﻫﺎﯾﻢ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ دﻗﺎﯾﻖِ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﺮ و ﺳﭙﺲ ﮔﺮدن و در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺮا در ﺧﻮدش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ.
ﻣﺮداب ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ‌آﯾﺪ. ﻣﺮداب ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ اﻣﯿﺪم را ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ از ﺣﻮادث ﻗﺒﻠﻢ آﻣﻮﺧﺘﻪ‌ام ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺸﻮم. اﻣﯿﺪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻮاب ﻣﯽ‌دﻫﺪ.
مرداب ﺑﻪ ﮐﻤﺮم ﻣﯽ‌رﺳﺪ. ﻣﻦ ﭼﺎره‌ای ﻧﺪارم ﺟﺰ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در دﻟم ﭼﺮاغِ اُﻣﯿﺪ روﺷﻦ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮم ﮐﻪ ﻧﺎﺟﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دﻫﺪ. ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﯽ‌نگرم.
می‌داﻧﻢ ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ ﺣﺲ از ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ‌داﻧﻢ در دروﻧﻢ ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﻓﺮﯾﺎد اﻣﯿﺪ ﺳﺮ ﻣﯽ‌دﻫﺪ. ﻣﺮداب ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻢ ﻣﯽ‌رﺳﺪ. ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ دﻫﺎﻧﻢ را ﺑﺒﻨﺪم. ﺗﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﻫم ﺿﺠﻪ ﺑﺰنم.

کلمات کلیدی: داستان کوتاه، مجموعه داستان، مجموعه داستان کوتاه، دانلود داستان کوتاه، دانلود داستان کوتاه قادر متعال، دانلود داستان، دانلود داستان قادر متعال، دانلود مجموعه داستان، دانلود مجموعه داستان قادر متعال، مجموعه داستان قادر متعال،

برای دانلود کتاب قادر متعال و دسترسی سریع و کاملا رایگان به بیش از ۱۰،۰۰۰ هزار کتاب و کتاب صوتی دیگر اپلیکیشن کتاب سبز را، رایگان دانلود کنید.

کتابراه، دانلود کتاب الکترونیک و صوتی
مشاهده

دانلود رایگان کتاب با کتاب سبز

کتاب سبز بزرگترین مرجع رایگان دانلود کتاب الکترونیکی با بیش از ۱۰،۰۰۰ کتاب، کتاب صوتی و رمان است. با کتاب سبز در تمامی موضوعات مانند داستان و رمان، مجله، موفقیت و روانشناسی، تاریخی، کامپیوتر، علمی، دانشگاهی، کتاب صوتی و...کتاب برای دانلود قرار داده شده است. دانلود کتاب‌ها با فرمت PDF یا MP3 است. تمامی کتاب‌های موجود با در نظر گرفتن حقوق مولفان برای دانلود رایگان انتشار یافته‌اند. تمامی مولفان می‌توانند کتاب‌ها و مقالات با ارزش خود را برای انتشار رایگان به کتاب سبز ارسال کنند.