دسته‌بندی کتاب‌ها
آپلود کتاب

عضویت در خبرنامه

با عضویت در سایت آخرین کتاب‌ها را در ایمیل خود ببینید!

ایمیل شما:

دانلود کتاب تصمیم گیری قدم به قدم در جراحی

کانال تلگرام کتاب سبز
عضویت

معرفی کتاب تصمیم گیری قدم به قدم در جراحی

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﮐﺘﺎب Surgical Decision Making اﺳﺖ ﮐه اﮐﺜﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آن ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﻮارﺗﺰ ﺳﺎﺑﯿﺴﺘﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻣﺰاﯾﺎی ﻋﻤﺪه ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم در ﺟﺮاﺣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻄﺮح و ﺷﺎﯾﻌﺘﺮ در ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺤﺚ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣله ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮده ﺗﺎ در ذﻫﻦ داﻧﺸﺠﻮ روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﮑﻞ دﻫﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﮐﺎرورزان و دﺳﺘﯿﺎران ﮔﺮوه ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر آن ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد.

کلمات کلیدی: دانلود کتاب پزشکی، انواع جراحی، مشکلات خونریزی در جراحی، دانلود ترجمه ﮐﺘﺎب Surgical Decision Making، ﻣﺮﺟﻊ ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﻮارﺗﺰ ﺳﺎﺑﯿﺴﺘﻮن، جلوگیری از خونریزی، دانلود کتاب جراحی،

برای دانلود کتاب تصمیم گیری قدم به قدم در جراحی و دسترسی سریع و کاملا رایگان به بیش از ۱۰،۰۰۰ هزار کتاب و کتاب صوتی دیگر اپلیکیشن کتاب سبز را، رایگان دانلود کنید.

کتابراه، دانلود کتاب الکترونیک و صوتی
مشاهده

دانلود رایگان کتاب با کتاب سبز

کتاب سبز بزرگترین مرجع رایگان دانلود کتاب الکترونیکی با بیش از ۱۰،۰۰۰ کتاب، کتاب صوتی و رمان است. با کتاب سبز در تمامی موضوعات مانند داستان و رمان، مجله، موفقیت و روانشناسی، تاریخی، کامپیوتر، علمی، دانشگاهی، کتاب صوتی و...کتاب برای دانلود قرار داده شده است. دانلود کتاب‌ها با فرمت PDF یا MP3 است. تمامی کتاب‌های موجود با در نظر گرفتن حقوق مولفان برای دانلود رایگان انتشار یافته‌اند. تمامی مولفان می‌توانند کتاب‌ها و مقالات با ارزش خود را برای انتشار رایگان به کتاب سبز ارسال کنند.