دسته‌بندی کتاب‌ها
آپلود کتاب

عضویت در خبرنامه

با عضویت در سایت آخرین کتاب‌ها را در ایمیل خود ببینید!

ایمیل شما:

دانلود کتاب طب الرضا (ع)

کانال تلگرام کتاب سبز
عضویت

معرفی کتاب طب الرضا (ع)

کتاب طب الرضا یا رساله‌ی ذهبیه کتابی است پزشکی از امام رضا (ع) که بر خلاف کتب دیگر که معمولاً توصیه‌های پزشکی را از میان احادیث ائمه گلچین می‌کنند، وجود مبارک امام رضا (ع) آن را نگاشته‌اند. این کتاب از دو جهت دارای اهمیت است؛ اول این‌که کتابی است علمی در زمینه‌ی پزشکی و دیگر این‌که چون از ناحیه‌ی امام معصوم صادر شده، از اشتباهات مرسوم و رایج در علوم تجربی مبری است.

ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮت اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان و اﺟﻤﺎع آن‌ﻫﺎ درﺑﺎره‌ی ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ(ع) در دوران ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﺪم ورود ﺧﺪﺷﻪ‌ای از ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﺘﺴﺎب، از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺒﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ نزدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ از ﻋﻄﺎﯾﺎی ﺷﺨﺺ اﻣﺎم رﺿﺎ (ع) اﺳﺖ. اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ‌ی ﺑﻠﯿﻎ ﻋﻠﻤﯽ از نفیس ﺗﺮﯾﻦ و ﮔﺮان‌ﺑﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارﯾﺚ اﺳﻼﻣﯽ، در زﻣﯿﻨﻪ‌ی داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎﯾﯽ از ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺗﺸﺮﯾﺢ، زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، وﻇﺎﯾﻒ اﻻﻋﻀﺎ و ﻋﻠﻢ اﻻﻣﺮاض و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻃﺐ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺶ ﺷﯿﻤﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از گراﯾﺶ‌ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺶ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ.

کلمات کلیدی: طب سنتی، پزشکی اسلامی، اسلام و پزشکی، طب امام رضا، درمان بیماری ها، طب الرضا، طب الرضا (ع)، کتاب پزشکی طب الرضا(ع)، طب امام رضا، امام رضا،

برای دانلود کتاب طب الرضا (ع) و دسترسی سریع و کاملا رایگان به بیش از ۱۰،۰۰۰ هزار کتاب و کتاب صوتی دیگر اپلیکیشن کتاب سبز را، رایگان دانلود کنید.

کتابراه، دانلود کتاب الکترونیک و صوتی
مشاهده

دانلود رایگان کتاب با کتاب سبز

کتاب سبز بزرگترین مرجع رایگان دانلود کتاب الکترونیکی با بیش از ۱۰،۰۰۰ کتاب، کتاب صوتی و رمان است. با کتاب سبز در تمامی موضوعات مانند داستان و رمان، مجله، موفقیت و روانشناسی، تاریخی، کامپیوتر، علمی، دانشگاهی، کتاب صوتی و...کتاب برای دانلود قرار داده شده است. دانلود کتاب‌ها با فرمت PDF یا MP3 است. تمامی کتاب‌های موجود با در نظر گرفتن حقوق مولفان برای دانلود رایگان انتشار یافته‌اند. تمامی مولفان می‌توانند کتاب‌ها و مقالات با ارزش خود را برای انتشار رایگان به کتاب سبز ارسال کنند.