دسته‌بندی کتاب‌ها
آپلود کتاب

عضویت در خبرنامه

با عضویت در سایت آخرین کتاب‌ها را در ایمیل خود ببینید!

ایمیل شما:

دانلود کتاب همه طراح اند

کتاب‌های مرتبط

مشاهده همه »
کانال تلگرام کتاب سبز
عضویت

معرفی کتاب همه طراح اند

کتاب همه طراح اند نوشته محسن جعفرنیا مربوط به رشته طراحی صنعتی می‎شود و در مورد آینده محصولات و مصرف‌کنندگان صحبت می‌کند.

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﮐﻨﻮن در اﯾﺠﺎد دوره ﺟﺪﯾﺪی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ‌دﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮی دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دادن اﺟﺎزه ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و رﺿﺎﯾﺖ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ روی رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ روی ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد. اﯾﻦ آزادی ﻓﺮدی در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل، ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺑﺎز ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد. اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺎ اﻧﺪازه‌ای ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﭘﻮﺷﺶ داده، آزادی ﻓﺮدی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و رﯾﺴﮏ رد ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻫﻤﮑﺎری در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ را داده و ﺧﻮدﺷﺎن را از ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه آزاد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه هم‌زﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﺷﺘﯿﺎق ﺧﻼق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻠﻖ ﮔﺰاره  ﻫﺎی ﻓﺮدی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺳﻮق داده ﻣﯽﺷﻮد.

در ﮐﻞ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻼق ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﺎص و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت‌ﺷﺎن از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎ راه‌ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺼﺮف‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ارزش‌ﻫﺎﯾﺸﺎن دارﻧﺪ.

کلمات کلیدی: دانلود کتاب طراحی صنعتی، اصول طرتحی صنعتی، کتاب همه طراح اند، دانلود کتاب همه طراح اند،

برای دانلود کتاب همه طراح اند و دسترسی سریع و کاملا رایگان به بیش از ۱۰،۰۰۰ هزار کتاب و کتاب صوتی دیگر اپلیکیشن کتاب سبز را، رایگان دانلود کنید.

کتابراه، دانلود کتاب الکترونیک و صوتی
مشاهده

دانلود رایگان کتاب با کتاب سبز

کتاب سبز بزرگترین مرجع رایگان دانلود کتاب الکترونیکی با بیش از ۱۰،۰۰۰ کتاب، کتاب صوتی و رمان است. با کتاب سبز در تمامی موضوعات مانند داستان و رمان، مجله، موفقیت و روانشناسی، تاریخی، کامپیوتر، علمی، دانشگاهی، کتاب صوتی و...کتاب برای دانلود قرار داده شده است. دانلود کتاب‌ها با فرمت PDF یا MP3 است. تمامی کتاب‌های موجود با در نظر گرفتن حقوق مولفان برای دانلود رایگان انتشار یافته‌اند. تمامی مولفان می‌توانند کتاب‌ها و مقالات با ارزش خود را برای انتشار رایگان به کتاب سبز ارسال کنند.