دسته‌بندی کتاب‌ها
آپلود کتاب

عضویت در خبرنامه

با عضویت در سایت آخرین کتاب‌ها را در ایمیل خود ببینید!

ایمیل شما:

دانلود کتاب رمان شب ابدی

کانال تلگرام کتاب سبز
عضویت

معرفی کتاب رمان شب ابدی

کتاب رمان شب ابدی نوشته طاهره آرموییان داستان زندگی وکیلی به نام مهری سالارکیا می‌باشد که بعد از ده سال در تهران مشغول کار می‌شود و با اصرارهای یک مادر پرونده‌ی پسر مضنون به قتل را قبول می‌کند و از طرفی ماجراهایی برای او پیش می‌آید.
مردی که ده سال پیش از او جدا شده بود، اکنون جلوی راه او قرار می‌گیرد.

قسمتی از کتاب رمان شب ابدی را می‌خوانید:

ﻣﺎﻧﺘﻮی اﺳﭙﺮت ﺳﯿﺎه ﺗﺎ ﺑﺎﻟﺎی زاﻧﻮ ﻫﺎﯾﻢ ، ﻫﺪﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎه ، ﺷﺎل ﺳﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪاش ﺑﯽﻗﯿﺪ روی ﺷﺎﻧﻪام ﻣﺎﻧﺪه ، ﺷﻠﻮار ﮐﺘﺎن ﺳﯿﺎه و ﮐﺘﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ؛ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺷﻢ و ﻋﺰادار زﻧﺪﮔﯽای ﮐﻪ ﺳﺮ ﻗﺒﺮش اﺷﮏ ﻫﻢ ﻧﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدم! دﺳﺘﺎﻧﻢ را درون ﺟﯿﺐ ﻫﺎی ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﻢ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮم و ﺑﻪ ﺟﺪولِ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻢ ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮم. ﭘﺎی ﭼﭙﻢ را ﺟﻠﻮ ﻣﯽﮔﺬارم و ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺳﻔﯿﺪم روی ﺳﯿﺎﻫﯽِ ﺑﻠﻮکِ ﺟﺪول ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺎی راﺳﺘﻢ را ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽﮔﺬارم و ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ﺳﻔﯿﺪی ﺑﻠﻮک ﺟﺪول ﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮد. ﺳﺮم را ﺑﻪ ﻃﺮف آﺳﻤﺎن اﺑﺮی ﻣﯽﮔﯿﺮم. ﺑﺎ ﮔﺮدن ﮐﺞ ﺷﺪه اﺑﺮﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی را زل زل ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ.
اﺧﻢ ﮐﻤﺮﻧﮕﯽ روی ﭘﯿﺸﺎﻧﯿَﻢ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﻦ و آﺳﻤﺎن! ﺳﺮم را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪازم و ﺑﻪ ﺟﺪول زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻢ ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮم. ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ از ﻧﻈﺮ ﺑﻘﯿﻪ دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟! ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻫﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ. ﺑﻌﺪ از ده ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه اﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰم. ﺻﺪای ﺑﺎمِ" ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯽآﯾﺪ! ﻧﮕﺎﻫﻢ را دوﺑﺎره ﺑﻪ اﺑﺮﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﯽدوزم؛ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن ﺗﻠﺎش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ! ﺳﺮم را زﯾﺮ ﻣﯽاﻧﺪازم و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﺮق ﻣﯽﺷﻮم. روزی ﺑﻠﺪ ﺑﻮدم ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ. ﺑﻠﻪ روزی اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮدن ﻫﻢ ﺑﻠﺪ ﺑﻮدم!

کلمات کلیدی: رمان عاشقانه، دانلود رمان عاشقانه، رمان اجتماعی، دانلود رمان شب ابدی، دانلود رایگان کتاب رمان شب ابدی، دانلود رمان شب ابدی، دانلود کتاب شب ابدی، رمان شب ابدی،

برای دانلود کتاب رمان شب ابدی و دسترسی سریع و کاملا رایگان به بیش از ۱۰،۰۰۰ هزار کتاب و کتاب صوتی دیگر اپلیکیشن کتاب سبز را، رایگان دانلود کنید.

کتابراه، دانلود کتاب الکترونیک و صوتی
مشاهده

دانلود رایگان کتاب با کتاب سبز

کتاب سبز بزرگترین مرجع رایگان دانلود کتاب الکترونیکی با بیش از ۱۰،۰۰۰ کتاب، کتاب صوتی و رمان است. با کتاب سبز در تمامی موضوعات مانند داستان و رمان، مجله، موفقیت و روانشناسی، تاریخی، کامپیوتر، علمی، دانشگاهی، کتاب صوتی و...کتاب برای دانلود قرار داده شده است. دانلود کتاب‌ها با فرمت PDF یا MP3 است. تمامی کتاب‌های موجود با در نظر گرفتن حقوق مولفان برای دانلود رایگان انتشار یافته‌اند. تمامی مولفان می‌توانند کتاب‌ها و مقالات با ارزش خود را برای انتشار رایگان به کتاب سبز ارسال کنند.