دسته‌بندی کتاب‌ها
آپلود کتاب

عضویت در خبرنامه

با عضویت در سایت آخرین کتاب‌ها را در ایمیل خود ببینید!

ایمیل شما:

دانلود کتاب از فرش خاکی تا عرش خوشبختی ابدی

کانال تلگرام کتاب سبز
عضویت

معرفی کتاب از فرش خاکی تا عرش خوشبختی ابدی

کتاب از فرش خاکی تا عرش خوشبختی ابدی نوشته‌ی کیمیا مظفریان، شما را برای پیدا کردن بهترین راه زندگی سعادتمندانه و متمایل ساختن قلبتان به مکتب اسلام راهنمایی می‌کند.

در قسمتی از کتاب از فرش خاکی تا عرش خوشبختی ابدی می‌خوانیم:

دوست عزیز من ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺑﻴﺸﺘﺮ خداوند را بندگی و اطاعت کنی، کاخ سرور و خوشبختی وسیع ابدی‌ات به تو ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ خواهد شد. اعتماد به وعده‌های خداوند ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪامی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ سعادت می‌ﺗﻮانی اﻧﺠﺎم دهی. ملاحظه خواست خداوند را بکن و خدا را بندگی کن تا ﺧﺪا ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻋﻈﻴﻤﺶ را در ﻛﺎﺋﻨﺎت ﺟﺎری ﻛﻨﺪ و زﻧﺪگی ات را ﻧﻮر و ﻓﺮوز و زﻳﺒﺎیی و ﻋﻄﺮی ﺧﻮش ﺑﺒﺨﺸﺪ. نصیبت از دنیا را فراموش نکن و و در حد متعادل از زندگی مادی در همه ابعاد بهره ببر. نعمت‌های دنیوی فضل خداوند و خیر و نعمت است پس از نعمت‌های حلال دنیا استفاده کن و غرق لذت و شکرگذاری شو اما به دنیا وابسته نشو و ابدیت در پیش رو را فراموش نکن و هرگز برای به دست آوردن دنیا از راه حرام اقدام نکن و برای زندگی ابدی پس از مرگ از حالا تلاش کن. اضافی اموالت را در راه خدا و برای به دست آوردن رضای او ببخش. در واﻗﻊ کسی ﻛﻪ از ﺑﺨﺸﺶ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺎﻳﺪش میﺷﻮد، ﺗﻮ هستی. زﻧﺪگی ﻫﻨﮕﺎمی ﺟﺎری میﺷﻮد ﻛﻪ ببخشی و ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺗﻘﺴﻴﻢ کنی. ﺷﺠﺎع ﺑﺎش و در راه اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا، ﺑﺒﺨﺶ. شیطان در هنگام انفاق در راه خدا وعده فقر می‌دهد اما خداوند وعده بخشش بزرگتر و فضل حقیقی داده است. ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ایمانت ﭘﺎداش‌هایی ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ از آنﭼﻪ ﺗﺼﻮر کنی، میﺑﺨﺸﺪ. 

خداوند مهربان ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ، ﺿﺎﻣﻦ روزی بندگانش است. ﺑﺮ او ﺗﻮﻛﻞ و با استکبار جهانی مبارزه ﻛﻦ. او وقتی در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺑﻮدی، ﺗﻮ را ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎخت، ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎنی و رزق نیکو خواهد برد. او را ﺳﭙﺎس ﮔﻮی. او ﺧﻮد، روزی رسانی به بندگانش را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. همین اکنون صاحب نعمات بسیاری هستی ﻛﻪ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻧﺨﻮاهی ﺗﻮاﻧﺴﺖ تعداد آن‌ها را ﺷﻤﺎره کنی. وقتی ﺷﻜﺮﮔﺬار خدا ﺑﺎشی و از آنﭼﻪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﻮ داده از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﻣﺴﺮور ﺑﺎشی، ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی او ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺒﻞ، از ﻃﺮﻳﻖ هر واسطه ﺑﻪ ﺗﻮ خواهد رسید. درﻋﻈﻤﺖ ملک پادشاهی ﺧﺪای ﺗﻮ، ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﻳﻦ ﺧﻴﺮ و ﺧﻮشی و ﺑﺮﻛﺖ و ﻓﺮاوانی ﻛﺎﺋﻨﺎت وﺟﻮد دارد. ﺑﺮﻛﺖ و توانگری بیﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﻬﺎن از ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮﺳﺖ. ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺧﻮدت ﻣﻮاﻇﺐ ﺧﻮدت ﺑﺎشی. خداوند بهترین حافظان و مهربان‌ترین مهربانان است. ﺗﻮ ﺑﺮ او ﺗﻮﻛﻞ ﻛﻦ و به سرعت در راه اطاعت او به پیش بتاز. او ﺧﻮدش از ﺗﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ خواهد کرد. ﻧﻴﺮوی الهی ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺮوی ﻛﻞ ﻛﺎﺋﻨﺎت اﺳﺖ، وقتی از او طلب یاری کنی ﺗﻮ را در ﺑﺮ میﮔﻴﺮد و و از هر دشمن داخلی و خارجی ﺣﻔﺎﻇﺘﺖ میﻛﻨﺪ. او ﻫﻴﭻﮔﺎه بنده خود را رﻫﺎ نمی‌کند. او ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﮕﺮان ﺗﻮست. او ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺮاﻗﺐ توست. او ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﻮست.

کلمات کلیدی: ارتباط با خداوند متعال، حضور خدا در زندگی، خداشناسی، شناخت خدا، زندگی معنوی، حضور خدا، راههای تقویت ارتباط با خدا، کتاب هایی در مورد خدا، چگونه با خدا ارتباط داشته باشیم، pdf خدا شناسی، تعریف خدا، وجود خدا،

برای دانلود کتاب از فرش خاکی تا عرش خوشبختی ابدی و دسترسی سریع و کاملا رایگان به بیش از ۱۰،۰۰۰ هزار کتاب و کتاب صوتی دیگر اپلیکیشن کتاب سبز را، رایگان دانلود کنید.

کتابراه، دانلود کتاب الکترونیک و صوتی
مشاهده

دانلود رایگان کتاب با کتاب سبز

کتاب سبز بزرگترین مرجع رایگان دانلود کتاب الکترونیکی با بیش از ۱۰،۰۰۰ کتاب، کتاب صوتی و رمان است. با کتاب سبز در تمامی موضوعات مانند داستان و رمان، مجله، موفقیت و روانشناسی، تاریخی، کامپیوتر، علمی، دانشگاهی، کتاب صوتی و...کتاب برای دانلود قرار داده شده است. دانلود کتاب‌ها با فرمت PDF یا MP3 است. تمامی کتاب‌های موجود با در نظر گرفتن حقوق مولفان برای دانلود رایگان انتشار یافته‌اند. تمامی مولفان می‌توانند کتاب‌ها و مقالات با ارزش خود را برای انتشار رایگان به کتاب سبز ارسال کنند.