دسته‌بندی کتاب‌ها
آپلود کتاب

عضویت در خبرنامه

با عضویت در سایت آخرین کتاب‌ها را در ایمیل خود ببینید!

ایمیل شما:

دانلود کتاب بیماری های متابولیک مادرزادی علائم بالینی، تشخیص و درمان

کانال تلگرام کتاب سبز
عضویت

معرفی کتاب بیماری های متابولیک مادرزادی علائم بالینی، تشخیص و درمان

کتاب بیماریهای متابولیک مادرزادی علائم بالینی، تشخیص و درمان به دست نویسندگان: دکتر پریچهر توتونچی و امیر ساسان توتونچی نوشته شده است.
ﻫﺪف آنها از ﻧﮕﺎرش اﻳﻦ ﻛﺘﺎب آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎن عمومی و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ پزشکی ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات بالینی ﺷﺎﻳﻊ، ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻣﺎدرزادی اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮدﻳﻜﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از بیماری ها آﺷﻨﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﺑﻠﻜـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮی وسیعی ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ زودرس ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم می دﻫﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻی بیماری های عفونی، ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎی ﺗﻐﺬﻳﻪ ای و ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮف و وﻗﻮع ﺑﺎﻻی ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ در ﻛﻮدﻛﺎن از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ، ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن ﺑـﻪ اﻳـﻦ دﺳﺘﻪ از بیماری ها ﺑﻌﻠﺖ ﺷﻴﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدی ﻣﻌﻄﻮف ﻧﮕﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻣﺎدرزادی، ﺑﺮوز تجمعی اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻛﻮدﻛﺎن در ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ.

کلمات کلیدی: دانلود کتاب پزشکی، بیماری های مادرزادی، بیماریهای متابولیک مادرزادی، علائم بالینی، تشخیص بیماری های مادرزادی، بیماری های کودکان، بیماری های تغزیا، بیماری های عفونی،

برای دانلود کتاب بیماری های متابولیک مادرزادی علائم بالینی، تشخیص و درمان و دسترسی سریع و کاملا رایگان به بیش از ۱۰،۰۰۰ هزار کتاب و کتاب صوتی دیگر اپلیکیشن کتاب سبز را، رایگان دانلود کنید.

کتابراه، دانلود کتاب الکترونیک و صوتی
مشاهده

دانلود رایگان کتاب با کتاب سبز

کتاب سبز بزرگترین مرجع رایگان دانلود کتاب الکترونیکی با بیش از ۱۰،۰۰۰ کتاب، کتاب صوتی و رمان است. با کتاب سبز در تمامی موضوعات مانند داستان و رمان، مجله، موفقیت و روانشناسی، تاریخی، کامپیوتر، علمی، دانشگاهی، کتاب صوتی و...کتاب برای دانلود قرار داده شده است. دانلود کتاب‌ها با فرمت PDF یا MP3 است. تمامی کتاب‌های موجود با در نظر گرفتن حقوق مولفان برای دانلود رایگان انتشار یافته‌اند. تمامی مولفان می‌توانند کتاب‌ها و مقالات با ارزش خود را برای انتشار رایگان به کتاب سبز ارسال کنند.